Zpracování osobních údajů

Odpovědí na daný inzerát poskytujete spol. NWT a.s., IČ: 63469 511, dceřiným společnostem: EMEA s.r.o. IČ 26898101, Fillamentum Manufacturing Czech, s.r.o. IČ: 29233275, ENVIEL Systems, s.r.o. IČ: 01966618 své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo na (i) informace o tom, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu správce zpracovává; (ii) přístup k osobním údajům, které správce zpracovává; (iii) upřesnění informací z těchto podmínek souhlasu ve vztahu k jeho osobě; (iv) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů proti zpracování osobních údajů správcem, za předpokladu, že se domnívá, že k tomuto zpracování dochází protizákonně; (v) opravu a doplnění chybných osobních údajů; (vi) aby byly jeho osobní údaje beze zbytku zničeny, pokud k tomu správce vyzve; (vii) přenositelnost údajů, tedy získat veškeré osobní údaje, které správci poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uchazeč o zaměstnání

 

Tímto uděluji souhlas společnostem NWT a.s., se sídlem Hulín, nám. Míru 1217, PSČ 768 24, IČ: 634 69 511, EMEA s.r.o. se sídlem Hulín, nám. Míru 1217, PSČ 768 24, IČ: 268 98 101 a PARZLICH s.r.o., se sídlem Hulín, nám. Míru 1217, PSČ 768 24, IČ: 292 33 275, jakožto správci osobních údajů („správce“ nebo „společnost“) k tomu, aby zpracovával mé osobní údaje vyplývající z životopisu, který jsem mu předal jakožto zájemce o zaměstnání ve společnosti správce. Souhlas uděluji dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“), dle dalších platných právních předpisů a za těchto podmínek:

I. Předmět souhlasu

 1. Tento souhlas se uděluje v rámci výběrového řízení na pracovní pozici ve společnosti správce.
 2. Správce zpracovává pouze osobní údaje, které mu subjekt sám poskytne ve svém životopise nebo v rámci přijímacího pohovoru či v souvislosti s ním, (dále jen jako „osobní údaje“).

II. Účel a doba zpracování

 1. Osobní údaje subjektu, které byly správci odevzdány, jsou zpracovány za účelem sběru zájemců o pracovní místo a realizaci výběrového řízení či případného uzavření pracovní smlouvy nebo dohody o práci konané mimo pracovní poměr, a dále ochrana práv a právem chráněných zájmů správce.
 2. Správce zpracovává osobní údaje subjektu rovněž za účelem kontaktování subjektu v budoucnu v případě, že by subjekt nebyl na poptávanou pozici v rámci probíhajícího výběrového řízení u společnosti vybrán a ve společnosti by se uvolnilo pracovní místo, na které by byl subjekt vhodným kandidátem.
 3. Správce je na základě tohoto souhlasu oprávněn zpracovávat osobní údaje subjektu po dobu 5 let od udělení souhlasu nebo do jeho odvolání subjektem.

III. Souhlas

 1. Tento souhlas představuje právní základ zpracování osobních údajů subjektu dle GDPR.
 2. Souhlas se zpracováním osobních údajů a se zasíláním sdělení o případném novém výběrovém řízení na pozici vhodnou pro subjekt dle těchto podmínek uděluje subjekt dobrovolně a má právo jej kdykoli odvolat zasláním e-mailu na adresu gdpr@nwt.cz.

IV. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování a zpracování osobních údajů

 1. Předmětem zpracování jsou adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu (např. jméno, příjmení, titul) a údaje umožňující kontakt se subjektem (kontaktní údaje – např. korespondenční adresa, telefonní číslo, emailová adresa), popisné údaje a další údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 2. Osobní údaje budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány následujícími způsoby:
 • shromáždění,
 • uspořádání,
 • uložení,
 • vyhledání,
 • použití ke stanoveným účelům,
 • výmaz.
 1. Správce je povinen chránit osobní údaje subjektů před jejich zneužitím či před neoprávněným přístupem třetích osob.
 2. Správce uchovává osobní údaje subjektů v elektronické podobě i tištěné podobě. Elektronická data jsou chráněna zejména přístupovými hesly. Fyzické nosiče elektronických informací jsou chráněny před neoprávněným přístupem třetích osob a osobní údaje uložené na nosičích jsou chráněny rovněž antivirovou ochranou a systémem bezpečnostních kopií.
 3. K automatizovanému zpracování osobních údajů správcem nedochází.
 4. Správce není oprávněn poskytnout osobní údaje subjektu třetím osobám.
 5. Správce není oprávněn předávat osobní údaje do třetích zemí mimo Evropskou unii nebo mezinárodním organizacím působícím mimo EU.

V. Práva subjektu údajů

 1. Subjekt údajů má právo na informace o tom, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu správce zpracovává. Tyto informace může subjekt získat na vyžádání na e-mailové adrese: gdpr@nwt.cz. Na této adrese může subjekt získat i veškeré další informace dle tohoto článku a prostřednictvím jí může podávat i veškeré žádosti, které jsou spojeny s jeho právy jakožto s právy subjektu údajů.
 2. Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, které správce zpracovává. Na požádání může být subjektu vydáno potvrzení, zda a jakým způsobem jsou osobní údaje subjektu zpracovávány. Subjekt má rovněž právo na upřesnění informací z těchto podmínek souhlasu ve vztahu k jeho osobě.
 3. Subjekt má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů proti zpracování osobních údajů správcem, za předpokladu, že se domnívá, že k tomuto zpracování dochází protizákonně.
 4. Subjekt má právo na opravu a doplnění chybných osobních údajů zpracovávaných správcem tak, že upozorní, že jsou jeho osobní údaje chybné nebo neúplné. Správce po takovém upozornění bez zbytečného odkladu údaje opraví nebo doplní.
 5. Subjekt má právo na to, aby byly jeho osobní údaje beze zbytku zničeny, pokud k tomu správce vyzve. Správce pak bez zbytečného odkladu dotčené osobní údaje beze zbytku zničí.
 6. Subjekt má právo, aby správce omezil zpracování jeho osobních údajů, pokud:
 7. subjekt popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby mohl správce přesnost údajů ověřit,
 8. správce již osobní údaje subjektu nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt je potřebuje pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků,
 9. je zpracování protiprávní.
 10. Subjekt má právo na přenositelnost údajů, tedy získat veškeré osobní údaje, které správci poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a zároveň tyto údaje předat jinému správci, a to i prostřednictvím původního správce.

Novinky z Instagramu

Karolina

Karolina

Personalistka

Zaujala tě některá pozice?

Domluv si kafe s Kájou nebo Jíťou.