Ochrana osobních údajů, zasílání obchodních sdělení a cookies

Ochrana osobních údajů Zákazníka / Uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákazník / Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a ostatními údaji uvedenými ve svém uživatelského účtu při registraci nebo později během jeho aktualizace (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Zákazník / Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o změně ve svých osobních údajích.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě.

Zákazník / Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Zákazník souhlasí se zveřejněním údajů, které jsou nutné pro prezentaci jeho osoby.

Uživatel má možnost na www.prace.nwt.cz souhlasit se zveřejněním svého profilu, který se tak stane pro ostatní uživatele tohoto webu přístupný.

Zákazník / Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami na svou elektronickou adresu a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatelem na svou elektronickou adresu.

Zákazník / Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.